Dana 27. rujna 2017. u prostorijama Pravosudne akademije u Zagrebu, održana je radionica pod nazivom: “Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksa ESLJP“- građansko pravni aspekt. Voditelji radionice Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Vitomir Boić, sudac i predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici obradili su građanskopravne aspekte članka 8. Konvencije i članak 1. Protokola 3. i to: odnos između vindikacijskog zahtjeva i prava na dom, pravo na pošteno suđenje u građanskim i upravnim postupcima, pravo na mirno uživanje vlasništva, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života te slobodu izražavanja i zabranu diskriminacije. Na radionici su sudjelovale sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Gordana Marušić Babić i sudske savjetnice Marijana Čuk Kostrec, Franciska Dominković, Andreja Pejković Rabi, Žanet Vidović i Marina Zagorec.

Program radionice