U organizaciji Novog informatora d.o.o. i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske dana 6. studenoga 2015. održano je savjetovanje „Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi“.

Na savjetovanju su obrađene značajne teme o pitanjima važnim za razvoj upravnog spora, upravnog prava i posebnostima objektivnog upravnog spora.

Pred više od stotinu prisutnih izlaganja na savjetovanju održali su: predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
Ante Galić na temu „Zakon o upravnim sporovima-provedba, primjena i noveliranje Zakona (2012.-2015.)“, prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske, na temu „Uloga hrvatskog upravnog sudstva u promicanju vladavine prava i ljudskih prava“, doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma i izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović na temu „Posebnosti upravnog spora pune jurisdikcije“, prof. dr. sc. Petar Bačić, na temu „Europski sudovi u zaštiti ljudskih prava-aktualnosti“, prof. dr. sc. Marko Šikić, na temu „Obveza donošenja rješenja u upravnom postupku (s posebnim osvrtom na porezni postupak)“, Lidija Rostaš Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, na temu „Financiranje decentraliziranih funkcija“, mr. sc. Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Upravnosudska ocjena zakonitosti ex offo“, Senka Orlić Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Primjena Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u upravnoj i upravnosudskoj praksi“, Silvio Čović, predsjednik Upravnog suda u Splitu na temu „Koncesije na pomorskom dobru“, i Antun Žagar, sudac Upravnog suda u Rijeci na temu „Upravnosudska zaštita od postupanja u vodnom i komunalnom gospodarstvu kroz djelatnost obrane od poplava“.