Dana 26. i 27. svibnja 2011. u Dubrovniku je održana međunarodna konferencija „Novi sustav upravnog sudovanja Republike Hrvatske u perspektivi pristupanja Europskoj uniji: razmjena europskih iskustava“. Konferenciju je organizirala Udruga državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija Europske unije („Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union“) uz podršku Europske komisije i u suradnji s Upravnim sudom Republike Hrvatske. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici najviših upravnih jurisdikcija iz 22 države članice Europske unije te Republike Hrvatske i Turske kao promatrača. Tema konferencije je izuzetno bitna za buduće funkcioniranje hrvatskog pravosudnog sustava, zbog uvođenja dvostupanjskog upravnog sudovanja odnosno provođenja reforme upravnog sudovanja u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Sudionici međunarodne konferencije imali su priliku upoznati se s izlaganjima na temu ocjene zakonitosti općih akata od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske; žalbenog postupka pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske protiv odluka prvostupanjskih upravnih sudova; isključive nadležnosti Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te organizacije prvostupanjskih upravnih sudova Republike Hrvatske.

Program
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4