28. siječnja 2008. u Bruxellesu je održan seminar Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije

Udruga Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije održala je 28. siječnja 2008. u Bruxellesu seminar na temu: Nacionalni upravni sudovi i pravo zaštite okoliša EU. U okviru teme održane su dvije panel-diskusije:

1. Pravo na pristup informacijama i sudjelovanje javnosti u predmetima zaštite okoliša – pod predsjedanjem g. Eckarta Heina, predsjednika Saveznog upravnog suda Njemačke, u mirovini i

2. Pravila o postupanju s otpadom i izvorima onečišćenja – pod predsjedanjem g. Roberta Andersena, Prvog predsjednika Državnog savjeta Belgije.

Zaključke seminara izložio je g. Jean-Marc Sauve, potpredsjednik Državnog savjeta Francuske.

Tijekom seminara razmotrena je primjena Direktiva 2003/4/EC , 90/313/EEC i 85/337/EEC i primjena ostalih međunarodnih propisa kao Konvencije iz Aarhusa i odredba članka 8. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, u okviru propisa i sudske prakse zemalja članica EU.

Na seminaru su sudjelovali predsjednici i suci Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije, predstavnici Vijeća Europe i Europske komisije, sveučilišni profesori i predstavnici izvršene vlasti pojedinih zemalja članica. U radu seminara sudjelovala je Ljiljana Karlovčan – Đurović, zamjenica predsjednika Upravnog suda Republike Hrvatske.