Organizacija rada na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovano je 8 specijaliziranih vijeća, Vijeće za odlučivanje povodom zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata i Služba za praćenje, proučavanje i bilježenje sudske prakse.

Dva vijeća rješavaju predmete iz područja: mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, socijalne zaštite, azila i stranaca (osim državljanstva) i opće uprave. Predmete iz područja: financijskog i radnog prava, pretvorbe, privatizacije, javne nabave, tržišnog natjecanja, pristupa informacijama i opće uprave također rješavaju tri vijeća, a predmete iz područja: imovinskog, stambenog, graditeljskog, komunalnog prava, prava intelektualnog vlasništva, pristupa informacijama i opće uprave rješavaju tri vijeća.

Vijeća su sastavljena od tri suca. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala dva suca su članovi vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluje sudski savjetnik odnosno viši sudski savjetnik. Sjednice vijeća održavaju se jednom tjedno, srijedom ili četvrtkom.

VIJEĆE ZA OCJENU ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Zakonom o sudovima i ZUS-om propisano je da Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o zakonitosti općih akata pa su stoga osnovana i vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala četiri suca su članovi vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluje sudski savjetnik. Sjednice vijeća održavaju se jednom tjedno.

SLUŽBA ZA PRAĆENJE, PROUČAVANJE I BILJEŽENJE SUDSKE PRAKSE

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovana je Služba za praćenje, proučavanje i bilježenje sudske prakse. Služba je organizirana na način da poslove Službe obavljaju sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici raspoređeni u Službu, pod nadzorom suca raspoređenog u Službu. Sudac raspoređen u Službu za praćenje, proučavanje i bilježenje sudske prakse i sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici raspoređeni u Službu odabiru rješidbe i izrađuju sentence za bazu sudske prakse u internet izdanju i tiskanoj publikaciji.