Pravosudna akademija u Zagrebu „Prava intelektualnog vlasništva – osnovni modul“

Dana 8. svibnja 2019. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, održan je seminar o temi: „Prava intelektualnog vlasništva – osnovni modul“. Na seminaru su raspravljeni osnovni pojmovi o stjecanju i zaštiti autorskih prava, žiga, patenata, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka te provedba prava intelektualnog vlasništva. Seminaru su prisustvovale sutkinja Senka Orlić-Zaninović, viša sudska savjetnica Veseljka Kos i sudske savjetnice Lana Štok, Glorjana Čičak i Žanet Vidović.