Službenik za informiranje

Sukladno načelima prava na pristup informacijama utvrđenim u Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI) Vrhovni sud Republike Hrvatske omogućava dostupnost zainteresiranim ovlaštenicima prava slobodni pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama uređeno je ZPPI-om, a smisao zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija u smislu ZPPI-a svaki je podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

ZPPI se ne primjenjuje na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom kao i na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Povodom zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu (članak 23. stavak 1. ZPPI-a), između ostaloga, kad podnositelja zahtjeva obavještava:

  • da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva,
  • da je informacija javno objavljena,
  • da mu je kao stranci u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena,
  • da za informaciju postoji obveza zaštite odnosno čuvanja njezine tajnosti,
  • da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ZPPI, pri čemu je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja njegova traženja.

O postojanju tih razloga tijelo javne vlasti obavještava podnositelja zahtjeva dopisom.

Tijelo javne vlasti rješenjem odbacuje zahtjev (članak 23. stavak 4. ZPPI-a), ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Tijelo javne vlasti rješenjem odbija zahtjev (članak 23. stavak 5. ZPPI-a) između ostaloga, ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu ZPPI-a.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. (Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija – Narodne novine, broj: 12/14. i 15/14.).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrazac)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (obrazac)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (obrazac)

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnja izvješća-Pravo na pristup Informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije