VII. Savjetovanje: “Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi“, Zagreb, 13. prosinca 2019.

U Zagrebu, u organizaciji društva Organizator d.o.o. Zagreb i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 13. prosinca 2019., održano je tradicionalno, sedmo po redu Savjetovanje pod nazivom „Novosti  u  upravnom  pravu i  upravnosudskoj  praksi“. Nakon što su prisutne suce, sudske savjetnike i ostale predstavnike pravne struke pozdravili predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, ministar uprave mag. iur. Ivan Malenica, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa, na Savjetovanju su ministar uprave, profesori sa zagrebačkog i riječkog Pravnog fakulteta, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i suci upravnih sudova izložili brojne aktualne teme. Predavalo se o racionalizaciji državne uprave, odgovornosti službenika za povredu službene dužnosti, upravi u službi građana-hrvatska perspektiva, ex officio primjeni prava EU pred nacionalnim sudovima, pravnim lijekovima u upravnom sporu: kreću li se upravno i parnično sudovanje u suprotnim smjerovima, povratu u prijašnje stanje u upravnom sporu, nekim aspektima prava na pristup informacijama, utvrđivanju građevne čestice u upravnosudskoj praksi, nekim dvojbama u postupcima katastarske izmjere.